Category Archives: Ngành học

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có kiến thức cơ bản và bổ trợ về kinh tế, quản lý và kinh […]

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng (TCNH) được trang bị những kiến thức chung như kiến thức về lý luận chính trị Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức về pháp luật, về kinh tế… và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tài […]

Ngành Quản trị kinh doanh

Mục tiêu đào tạo:  Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh; những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp như quản trị nhân sự, marketing, […]

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực đối ngoại; nắm vững các kiến thức cơ sở ngành ngôn ngữ Anh, Lý thuyết dịch, Phân tích diễn […]